Noile modificari:

Extras din actul adtional de modificare al statutului:

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

3.1. Scopul asociaţiei este integrarea tinerilor vulnerabili în societate .

3.2 . Scopul asociatiei va fi dus la îndeplinire prin programe de dezvoltare personală, programe de formare profesională, programe sociale, campanii umanitare, campanie de strângere de fonduri, parteneriate cu autorităţile publice locale, judeţene, naţionale şi internaţionale.

3.3. Accesul tinerilor la servicii se va face pe principiile respectării drepturilor fundamentale ale omului, principiul combaterii discriminării, al egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, al toleranţei, al voluntariatului fără să ţinem seama de înfăţişare, orientare sexuală, etnie, religie, statut social etc.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

Obiectivele asociaţiei sunt:
Realizarea şi înfiinţarea centrelor de integrare socială.
Realizarea şi înfiinţarea centrelor de tineret, centrelor de voluntariat.
Realizarea şi construcţia de locuinţe sociale destinate tinerilor vulnerabili.
Integrarea în societate a tinerilor vulnerabili prin orice mijloc legal.
Elaborarea, modificarea şi introducerea de noi politici locale, judeţene axate de cetatean.
Promovarea participării publice.
Promovarea voluntariatului.
Realizarea de parteneriate publice private.
Promovarea familiei.
Înfiinţarea, sustinerea si promovarea de grupuri locale, judeţene de suport, reţele, regionale pe domeniile de interventie: social, educaţie, tineret, politici publice, combaterea discriminarii privitoare la persoanele discriminate in functie de sex, relige, orientare sexuala, rasa, nationalitate prin protectia si intarirea drepturilor acelor grupuri sau persoane defavorizate in functie de apartenenta la grupuri minoritare pe criterii mai sus mentionate.
Promovarea parteneriatelor ONG-ONG.
Afilierea de reţele naţionale , internaţionale şi judeţene.
Promovarea drepturilor fundamentale ale omului.
Înfiinţarea, dezvoltarea de servicii sociale.
Promovarea economiei sociale.
Profesionalizarea sectorului ONG.
Asistenţa socială, consiliere individuală şi de grup etc.

Scopul asociatiei:
Prevenirea si combaterea situatiilor de risc a tanarului aflat in dificultate sau a tanarului care paraseste centrul de plasament, a tanarului defavorizat din punct de vedere financiar, material, cultural, educational, civic, cat si pentru tanarul discriminat din diferite considerente politice, etnice, religioase, prin activitati si programe bine definite.

Viziunea asociatiei:
Dorim ca societatea in care traiesc acesti tineri defavorizati sa fie mai receptiva in a le oferi sprijinul de care au nevoie din punct de vedere material, financiar si chiar spiritual.

Obiectivele asociatiei:
– Infiintarea unui “Centru de Integrare Sociala”;
– Infiintarea unei “Cantine Sociale”;
– Integrarea in societate a tanarului defavorizat;
– Amenajarea unor locuinte sociale pentru cei care parasesc centrele de tip rezidential;
– Infiintarea unor birouri de informare si consiliere pe domeniul social;
– Infiintarea unor centre de tineret pentru petrecerea timpului liber
– Organizarea unor campanii de strangere de fonduri si promovare a voluntariatului;
– Dezvoltarea unor parteneriate cu autoritati publice, institutii publice si organisme locale, judetene, nationale si internationale, cat si cu agenti economici;
– Promovarea familiei.

Varianta in engleza:

Article 3 stipulates:

3.1.The purpose of the association is to integrate the young vulnerable people into society.

3.2.The association’s objective will be accomplished through personal development,social programs,humanitarian and fundrising campaigns,partnerships with the local,county/district,national and international public authorities.

3.3.Young people’s access to services will be based on following the principles of the fundamental human rights, the principle of combating the discrimination,equality between men and women,tolerance voluntariate without taking into account the appearance,sexual orientation,ethnicity,religion or social status.

Article 4 stipulates the objectives:

Founding social integration centres;
Developing and establishing youth and volunteer centres;
Developing and constructing social housing for the vulnerable youths;
Integrating the young,vulnerable people into community by any legal means;
Elaborating, modifying and introducing new local and county policies focused by the citizen;
Promoting public participation;
Promoting the voluntariate;
Promoting the family;
Founding.sustaining and promoting local,county groups;regional networks in the following domains:social,education,youth,political,fighting against discrimination based on gender,religion,sexual orientation,race,nationality and ethnicity;
Promoting partnerships between organizations;
Affiliating national and international networks;
Promoting fundamental human rights;
Developing social services;
Promoting social economy;
Social assistance,individual and group counseling.

Goal:
Prevention and control risk situations in need of the young or young person who leaves the orphanage, the young disadvantaged in terms of financial, material, cultural, educational, civic, and for various reasons young political discrimination, ethnic, religious through activities and programs defined.
Vision Association:

We want the society they live in these disadvantaged young people to be more receptive to provide the support they need in terms of material, financial and spiritual.

The objectives of the association:
– Establishment of a “Social Integration Centre”;
– Establishment of a “social canteens”;
– Integration into society of young disadvantaged;
– Creation of social housing for people leaving residential centers;
– Establishment of information offices and social counseling;
– Establishment of youth centers Leisure
– Organizing fundraising campaigns and promotion of volunteering;
– Develop partnerships with public authorities, public institutions and local bodies, district, national and international, and economic agents;
– Promoting family.